Školitel: 
Charakteristika: 

Série evropských agro-environmnetálních opatření si klade za cíl zvýšit biodiverzitu na zemědělské půdě, zabránit poklesu ptačích populací, snížit dopady zemědělského hospodaření na změnu klimatu nebo zajistit multi-funkčnost hospodaření na loukách a pastvinách.

Cíle práce: 

Bakalářská práce bude mít za cíl ověřit dosažitelnost cílů programu agro-environmentálních opatření a odpovědět na otázky do jaké míry a s jakou efektivitou se tomuto dotačnímu titulu historicky dařilo podpořit biodiverzitu a další krajinné služby, jak se v čase adaptuje nastavení dotací na vývoj ve vědeckém poznání a zda mohou přinést přeformulovaná agro-environmentálně-klimatická opatření pro období 2015-2020 pozitivní změnu pro krajinné služby v marginálních zemědělských oblastech České republiky.