Konzultant: 
Charakteristika: 

 Půdní roztoči jsou velmi různorodou skupinou půdních organismů, zcela charakteristickou pro půdní prostředí. V prostředí polární tundry představují jedny z mála mnohobuněčných organismů, kteří jsou schopni se vyrovnat s extrémností tamních podmínek. Ústup polárních ledovců je celosvětově známý fakt související s globálními klimatickými změnami. Území, které zůstává po ústupu ledovců je předmětem vývoje rostlinných a půdních společenstev. Výskyt organismů je závislý na stupni vývoje stanoviště ale i na schopnosti kolonizace nového území jednotlivými skupinami. Polární oblasti nám navíc umožňují studium poměrů ve značně zjednodušených podmínkách často pouhých několika druhů. Studium těchto závislostí bude podstatou zaměření této diplomové práce.

Cíle práce: 

 Zjistit závislost kvalitativního a kvantitativního složení společenstev půdních roztočů na stáří lokality a vzdálenosti od čela ledovce v oblasti zátoky Petuniabukta na Svalbardu.

Materiál a metody: 

 Práce předpokládá zvládnutí determinace půdních roztočů, získání kvantitativních údajů o výskytu jednotlivých druhů a jejich zpracování. Zpracování vzorků z dřívějších odběrů a případných nových vzorků.