Školitel: 
Konzultant: 
Charakteristika: 

Ekologická stechiometrie nabízí mnohdy na první pohled překvapivé alternativní vysvětlení procesů a vztahů ve vodním prostředí. Poměr hlavních živin (C:N:P) a jejich dostupnost spoluurčují nejen primární a sekundární produkci či rychlost dekompozice, ale i druhové složení fytoplanktonu a zooplanktonu, respektive strukturu pelagických potravních sítí. Kvantita i kvalita potravních zdrojů, především jejich stechiometrie, zřejmě významně ovlivňují druhové složení zooplanktonu nejen přímo (např. velké perloočky mají vyšší potřebu P), ale i nepřímo – snižuje odolnost vůči predačnímu tlaku ryb (nedostatek P totiž výrazně zpomaluje růstovou rychlost perlooček).

Cíle práce: 

Popsat sezónní dynamiku stechiometrie fytoplanktonu (sestonu) a zooplanktonu ve Slapské nádrži a ověřit jejich vzájemnou podmíněnost. Dalším cílem bude interkalibrace metod stanovení biomasy zooplanktonu: přepočet biomasy z publikovaných délko-hmotnostních vztahů, stanovení dusíkové biomasy biuretovou reakcí a přímé stanovení uhlíkové biomasy.

Materiál a metody: 

Mikroskopická determinace zooplanktonu (zejména perlooček a klanonožců) spojená s následnou analýzou obsahu uhlíku, fosforu a dusíku. Paralelně k obsahům prvků v tělech planktonních korýšů budeme ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem BC AV ČR sledovat koncentrace C, P a N v sestonu.

Příloha: