Školitel: 
Konzultant: 
Charakteristika: 

 Kvartérní jezera ve vysoké Arktidě jsou vesměs mělká čistá jezera s velmi zjednodušenými biotickými vztahy. Vyskytuje se zde jen značně omezené spektrum organismů, mezi kterými jsou většinou ostře definované kompetičně predační vztahy. Primární producenti (řasy, sinice) jsou konzumováni vířníky (Polyarthra) nebo perloočkami (Daphnia), ti zase převážně listonohy (Lepidurus). V hustých populacích dochází k výrazné kompetici o zdroje potravy s důsledky pro populační dynamiku jednotlivých druhů a odlišnými způsoby řešení vzniklého stresu v mělkém a hlubokém jezeře. V extrémních polárních podmínkách panují obdobné zákonitosti jako v mírných oblastech, nicméně pro svou jednoduchost jsou snáze studovatelné.

Cíle práce: 

 Analyzovat vzorky ze sezónních odběrů z roku 2015 a případný odběr nových spolu s výsledky in situ experimentů s odhadem abundance a plodnosti populací v průběhu sezóny.  

Materiál a metody: 

 Ke studiu budou použity převážně klasické metody používané ke studiu zooplanktonu a experimenty v mesokosmech. Student bude mikroskopicky zpracovávat vzorky v laboratorních podmínkách a případně odebírat vzorky v terénu.