Školitel: 
Konzultant: 
Charakteristika: 

Společenstvo zooplanktonu přehradní nádrže se během roku víceméně pravidelně proměňuje v druhovém složení, velikostní struktuře nebo biomase. Na údolní nádrži Slapy probíhá monitoring zooplanktonu již od roku 1958. V pravidelných třítýdenních intervalech jsou odebírány vzorky vody pokrývající téměř všechny důležité parametry od chemického složení vody po planktonní společenstva. V důsledku dopadů změn využívání krajiny, změn ve využívání (úprav režimu vypouštění) nádrží Slapy či Orlík, nebo změn chodu klimatu se může měnit i fenologie jednotlivých zástupců zooplanktonu. Dřívější nástup jara nebo stabilnější teplotní stratifikace během vegetační sezóny ovlivňují sezónní dynamiku zooplanktonu.

Cíle práce: 

Vyhodnotit sezónní dynamiku zooplanktonu Slapské nádrže ve vybraných rocích s předpokládanou rozdílnou odpovědí společenstev zooplanktonu.

Materiál a metody: 

Práce bude vyžadovat zvládnutí determinace zooplanktonu, počítání a stanovení biomasy jednotlivých druhů nebo skupin a užití jednoduchých i pokročilých statistických metod.

Příloha: