Školitel: 
Charakteristika: 

Rostliny vylučují z kořenů organické látky, pomocí kterých ovlivňují své prostředí a komunikují s půdními mikroorganismy. Rostlina spolu s mikroorganismy žijícími v okolí kořenů (v rhizosféře) rozkládají organickou hmotu pomocí extracelulárních enzymů, uvolňují z ní dusík a fosfor a ten potom využívají pro svůj růst. Zároveň vylučují látky, které pomáhají tvořit půdní agregáty, v nichž se stabilizována organická hmota. Tyto procesy mohou být druhově specifické, tzn. že různé druhy rostlin se svým působením na procesy v rhizosféře liší. Zároveň je ovlivňují i podmínky prostředí – teplota, půdní vlastnosti jako dostupnost vody, dostupnost živin, složení půdního mikrobiálního společenstva apod. Rhizosférní procesy pak významně ovlivňují fungovaní celého půdního ekosystému. Lze je studovat v detailu a některé z nich dokonce vizualizovat.

Cíle práce: 

Zjistit, jak rostliny v různých podmínkách ovlivňují půdu v okolí kořenů. Jak intenzivní je dekompozice organické hmoty v rhizosféře? Jak se liší společenstvo v okolí kořenů od okolní půdy? Tvoří se v okolí kořenů půdní agregáty a jak stabilní je organická hmota v nich vázaná?

Materiál a metody: 

Pěstování rostlin v rhizoboxech, které umožňují snadný přístup ke kořenům a přesné lokalizování odběru vzorků půdy. Podle přesného zaměření práce potom např. využití vizualizačních metod ke zjištění změn pH a aktivity extracelulárních enzymů v rhizosféře, sledování změn složení mikrobního společenstva v okolí kořene oproti okolní půdě, studium stability půdních agregátů v okolí kořene a v okolní půdě atd.