Školitel: 
Charakteristika: 

Na několika rašeliništích v Jižních Čechách (Třeboňsko) dosud probíhá těžba rašeliny, po jejímž ukončení je v budoucnu plánována revitalizace. Základem práce by byla literární rešerše na o fyzikálně-hydrologických vlastnostech rašeliny a jejich změnách vlivem odvodnění/těžby.

Na vybraných plochách s těžbou a na plochách v raných sukcesních stádiích (těžba skončená v posledních letech, plochy s náletem pionýrských dřevin nebo travin, ale stále v odvodněném režimu) by se provedly odběry rašeliny na transektech od dosud těžených ploch po plochy „čerstvě“ dotěžené s náletem pionýrských dřevin nebo odolných travin. Rozbor celkových živin, tak živin dostupných pro rostliny, včetně fyzikálních vlastností půdy. Práce možná na jednom konkrétním rašeliništi, tak na více lokalitách. Získané informace a výsledy mohou sloužit jako podklad pro rozhodnutí o způsobu revitalizace.

 

Téma řešeno v souvislosti s projektem Interreg AT-CZ 45 „ConNat“ -  Andrea Kučerová, Botanický ústav AVČR, Třeboň.