Školitel: 
Charakteristika: 

Na několika rašeliništích v Jižních Čechách (Třeboňsko) dosud probíhá těžba rašeliny, po jejímž ukončení je v budoucnu plánována revitalizace.

Na plochách s těžbou a na plochách v raných sukcesních stádiích (těžba skončená v posledních letech, plochy s náletem pionýrských dřevin nebo travin, ale stále v odvodněném režimu) by se zhodnotila mikrobiální biomasa, mikrobiální aktivita, dostupnost živin, koncentrace fenolických látek, pH, enzymatická aktivita  a případně by se stanovila rychlost dekompozice pomocí dekompozičních sáčků. Na odebraných vzorcích rašeliny by se provedla v laboratoři simulace zaplavení a následné změření všech parametrů. Experiment by pomohl vyhodnotit vliv revitalizace na rašeliniště a jeho výsledy mohou sloužit jako podklad pro rozhodnutí o způsobu revitalizace.

Téma řešeno v souvislosti s projektem Interreg AT-CZ 45 „ConNat“ -  Andrea Kučerová, Botanický ústav AVČR, Třeboň.