Charakteristika: 

Práce je součástí dlouhodobého výzkumu prováděného v lesních ekosystémech v povodí ledovcových jezer na Šumavě.  Na Šumavě byly ekosystémy dlouhodobě zatíženy spadem N, což vedlo k acidifikaci půd, vyplavování živin z půdy a oslabení porostů.  Byly také ovlivněny procesy přeměny organické hmoty a živin společně se složením mikrobních společenstev. Dosud získané výsledky naznačují, že byla pozměněna i schopnost mikroorganizmů účinně zabudovávat organické látky do vlastní biomasy.  Účinnost zabudovávání organické hmoty do mikrobní biomasy ovlivňuje její zadržování v půdě a tím i kvalitu půdy. Výsledky budou významným přínosem pro teoretickou ekologii ale i pro navrhování budoucího managementu lesů v oblasti NP Šumava.

Cíle práce: 

Stanovit účinnost využití organických látek mikroorganizmy.

Materiál a metody: 

Změřit respiraci půdy pomocí plynové chromatografie u vzorků odebraných v letech 2008 -2014, z naměřených výsledků a dostupných dat o mikrobní biomase a jejím složení spočítat využitelnost C mikroorganizmy, provést statistické hodnocení. Součástí bude i odběr vlastních vzorků na studovaných lokalitách.