Charakteristika: 

Práce je součástí dlouhodobého výzkumu prováděného v lesních ekosystémech v povodí ledovcových jezer na Šumavě.  Na Šumavě byly ekosystémy dlouhodobě zatíženy spadem N, což vedlo k acidifikaci půd, vyplavování živin z půdy a oslabení porostů.  Byly také ovlivněny procesy přeměny organické hmoty a živin společně se složením mikrobních společenstev. Dosud získané výsledky naznačují, že byla pozměněna i schopnost mikroorganizmů účinně zabudovávat organické látky do vlastní biomasy.  Účinnost zabudovávání organické hmoty do mikrobní biomasy ovlivňuje její zadržování v půdě a tím i kvalitu půdy. Tyto poznatky jsou důležité pro teoretickou ekologii ale i pro navrhování budoucího managementu lesů v oblasti NP Šumava.  Možnost pokračovat i v mgr. stupni.

Cíle práce: 

napsat rešerši/projekt na téma vliv minerálního N a P na účinnost metabolismu půdních mikroorganizmů

Materiál a metody: 

student/ka mohou provádět vlastní sledování, které bude založeno na měření respirace půdy pomocí plynové chromatografie. Z těchto měření a dostupných dat o mikrobní biomase pak  spočítají účinnost metabolismu půdních mikroorganizmů. Součástí bude i odběr vlastních vzorků na studovaných lokalitách.