Školitel: 
Charakteristika: 

Dlouhodobá ochrana přírody s sebou přináší nutnost sběru širokého spektra dat o území. Hranice států (samosprávných celků) mají často vliv na možnosti a způsoby ochrany přírody i výzkumu v daném území. Rozdílná metodika, zkušenosti a přístupy pro mapování, měření a analýzu dat může mít za následek problematické využití na "druhé straně" hranice. Životní prostředí (děje a mechanismy, které se v přírodě odehrávají) ale uměle vytvořené státní hranice nerespektuje a proto je výhodné najít společnou řeč pro práci s prostorově orientovanými daty.

Cíle práce: 

Popsat jevy, které jsou mapovány a zjišťovány pro výzkum a monitoring krajiny z pohledu 2 sousedních států (modelové území - NP Šumava a NP Bavorský les). Ověřit dostupnost a využitelnost stávajících dat o stavu ŽP na příkladu obou NP - Šumava (CZ), Bavorský les (DE). Jaká je vzájemná propojitelnost a integrace metadatových informací (katalogů) a navržení společného minimálního metadatového standardu. Cost/benefit analýza metod pořizování prostorových dat pro monitoring stavu ŽP. Otázka uzavřené/otevřené hranice v krajině a její vazby na informace (data).

Materiál a metody: 

Rešerše metod monitoringu ŽP na obou stranách hranice. Rešerše metadatových katalogů a přístupů v ochraně krajiny. Zpracování přehledových map s rozsahem dat a jejich překryvem (GIS software).