Školitel: 
Charakteristika: 

Řada antropogenních stresorů představuje vážnou hrozbu pro biodiverzitu a fungování ekosystémů na Zemi. Patří k nim i změna klimatu a chemické znečištění, jejichž vliv bude zřejmě narůstat. V současnosti nemáme dostatek dat a ucelený koncept, pomocí kterého bychom mohli předvídat odezvy sladkovodních společenstev na tyto kombinované stresory. Mezi očekávané vlivy patří i změny chování a fyziologickýcj projevů na úrovni jednotlivců.

Cíle práce: 

Pomocí laboratorních experimentů budete kvantifikovat vliv realistických koncentrací koktejlu pesticidů, resp. farmak a oteplování na fyziologii, chování a přežívání vybraných druhů vodních bezobratlých. Získané výsledky porovnáte se stávajícími daty v literatuře a navrhnete obecné schéma vlivu kombinovaných stresorů na sladkovodní organismy.

Materiál a metody: 

- Laboratorní experimenty

- Literární rešerše