Školitel: 
Charakteristika: 

Statistické zpracování naměřených dat je dnes do velké míry hlavním způsobem ověření a distribuce vědeckých výsledků. V přírodních vědách ale často pracujeme s daty, které jsou prostorově lokalizované, a proto může být výhodné použít pro distribuci výsledků grafickou formu vizualizaci. Základním přístupem pro vizualizaci prostorových dat je mapa. Tvorbu map studuje kartografie a samo znázornění prostorově orientovaných jevů v mapě má své zákonitosti a rozdílnosti dle zobrazovaného jevu. Správným výběrem metody vizualizace našich výsledků můžeme výrazně ovlivnit pochopení a přijetí naměřených a ověřených faktů u odborné, ale i laické veřejnosti. Digitální prostředky a všudypřítomná dostupnost internetu nám nabízí řadu nových a často dynamických možností vizualizace.

Cíle práce: 

Popsat principy sběru prostorově orientovaných environmentálních dat a metody jejich zobrazování nejenom v mapě (grafy, dynamické prezentace, časové řady apod.). Definovat rozdíly ve vnímání prezentace výsledků ve formě statistických tabulárních dat a v grafické vizuální formě. Popsat nové možnosti vizualizace dat v prostředí internetu a definovat jejich specifika vůči klasické kartografii. Ověřit přístupnost vhodně vizualizovaných dat jako možného vstupu do dalších analýz (analytické možnosti vizuální reprezentace dat). Metody (geo)vizualizace budou otestovány v rámci případové studie pro vybrané datové sady NP Šumava.

Materiál a metody: 

Rešerše metod (geo)vizualizace. Komparativní studie různých forem vizualizace pro měřená data v rámci NP Šumava. Ověření dopadů vnímání různé prezentace stejných dat pomocí dotazníkového šetření. Porovnání časové efektivity v procesu (geo)vizualizace (poměr cena/výkon ve vztahu čas a množství předané informace). GIS a grafické nástroje.