Průběžně doplňovaný program pro zimní semestr 2016/17 (s případným výhledem na následující semestr)

naposledy aktualizováno 13.3. 12:00

 

Semináře se konají každý čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu, Přírodovědecká fakulta JU, Branišovská 31, České Budějovice. V tabulce jsou uvedeny termíny s alespoň částečně známým programem. Názvy prezentací posílejte, prosím, na adresu: jiri.kanaatcentrum.cz (Jiří Kaňa).

 

Chcete zápočet za absolvování semináře? Není nic snazšího! Choďte na seminář a prezentujte. Podle studijního řádu byste během magisterského studia měli prezentovat pokroky na své magisterské práci alespoň jednou za rok. To ovšem neznamená, že musíte mít magisterskou prezentaci právě tenhle semestr a na tomhle semináři. Na druhou stranu, bez prezentace zápočet nedostanete. Můžete ovšem prezentovat o něčem jiném (aktualita, zajímavost, zážitky a zkušenosti ze studijních pobytů...).

 

Magisterská nebo bakalářská prezentace by neměla být delší než 15 minut! Po prezentaci následuje diskuse.

 

 

HAPPY HOURS - Jedinečná možnost setkání třetího druhu - studentů (a vedoucích) hydrobiologie, půdní a krajinné ekologie. Posezení, zážitky z cest či konferencí. Občerstvení. Nejbližší Happy Hour - 6.4.2017.

 

 

 

Není-li uvedeno jinak, konají se semináře pravidelně ve čtvrtek od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu.

23.03.2017
23.03.2017 host Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Farmaka a další mikropolutanty ve vodním prostředí a jejich vliv na organismy - představení některých studií z ČR. česky/slovensky
30.03.2017
30.03.2017 host Estonian University of Life Sciences, Tartu Carbon and nutrient balances in Estonian agricultural soils – studies from plot to national scale anglicky
06.04.2017
06.04.2017 host Laboratory of Air Quality, Institute for Environmental Studies (IES) Faculty of Science, Charles University in Prague Atmospheric Aerosol Particles and Air Pollution anglicky
13.04.2017
13.04.2017 magisterská prezentace Vliv intenzity hospodaření a biotopové struktury na ptačí společenstva v zemědělské krajiněčesky/slovensky
13.04.2017 magisterská prezentace Vývoj a prostorová distribuce povrchových teplot v Českých Budějovicích a okolí.česky/slovensky
13.04.2017 magisterská prezentace Vliv kořenových exsudátů na rozklad rozpuštěné organické hmoty vody v rašeliništičesky/slovensky
20.04.2017
20.04.2017 bakalářská prezentace The impact of antidepressant (sertraline) on Daphnia magna life-history under climate temperature changeanglicky
20.04.2017 bakalářská prezentace Vliv teplotního gradientu na metabolismus a vývoj larev vážekčesky/slovensky
20.04.2017 magisterská prezentace Studium dlouhověkosti sociálního hmyzu s ohledem na aktivitu telomerázyčesky/slovensky
20.04.2017 magisterská prezentace Habitatové preference ptáků na vybraných mokřadech SV Čech a optimalizace managementových opatření v PP Sedmihorské slatinyčesky/slovensky
27.04.2017
27.04.2017 magisterská prezentace Nekrofágie u entomopatogenních hlísticčesky/slovensky
27.04.2017 magisterská prezentace Vliv heterogenity prostředí na sukcesní vývoj společenstev malých stojatých vodčesky/slovensky
27.04.2017 magisterská prezentace Vliv různé vegetace na množství a diverzitu metanotrofních bakterií v různých typech rašelinišťčesky/slovensky
04.05.2017
04.05.2017 host Česká geologická služba ...česky/slovensky
18.05.2017
18.05.2017 bakalářská prezentace Diverzita vířníků tůní CHKO Kokořínskočesky/slovensky
18.05.2017 bakalářská prezentace Sezónní změny vybraných parametrů životního cyklu u dominantních druhů perlooček a klanonožců ÚN Slapyčesky/slovensky