Minimální požadavky na literární rešerši doktorského oboru Hydrobiologie (stanovené OR dne 16. 2. 2012, upravené dne 11. 2. 2014):

Literární rešerše představuje přehled současných znalostí v oboru disertace postavený na dostupné literatuře, kritickou analýzu a syntézu těchto informací – orientační rozsah rešerše je 7–10 tisíc znaků, jazyk angličtina. Student si vybere téma a zaměření literární rešerše po dohodě se školitelem (ev. konzultanty) při přípravě Plánu doktorského studia – tj. do 2 měsíců po nástupu doktorského studia. OR při schvalování studijního plánu každého studenta zároveň navrhne vhodného (většinou interního) oponenta, který pak posoudí odevzdanou literární rešerši.

Nejpozději ve druhém semestru studia si student zapíše předmět „Literární rešerše“. Student odevzdá literární rešerši, schválenou školitelem, na studijním oddělení – doporučený termín odevzdání v 10. měsíci studia (kvůli včasnému udělení zápočtu bez sankce).

Odevzdanou rešerši posoudí oponent jmenovaný OR, poté ji projedná (per rollam) OR, která může na základě posudku studenta vyzvat k doplnění či úpravě rešerše, a poté předseda OR udělí zápočet.