Obor je určen studentům se zájmem o biologické a ekologické disciplíny. Po absolvování bakalářského studia, mohou studenti nastoupit do praxe v institucích veřejné správy poradenských a jiných specializovaných firmách či v neziskovém sektoru, nebo pokračovat v magisterském studiu v oborech nabízených PřF v programu biologie.

 

V průběhu studia studenti získají důkladné znalosti z biologických a ekologických oborů, zahrnujících environmentální chemii a analytiku, systematiku, fyziologii a biochemii. Rovněž jsou seznámeni se základními metodami plošného sběru dat o životním prostředí a jejich zpracování, základními technikami a technologiemi pro ochranu a asanaci (rekultivaci) životního prostředí. Nedílnou součásti studia je také osvojení právních norem v životním prostředí ČR a EU, seznámení se strukturou a kompetencemi státní správy a orgánů EU v oblasti životního prostředí apod. Ve druhém ročníku si studenti volí mezi třemi specializacemi:

 

  Krajinná ekologie:                                              Hydrobiologie:                                                 Ekologie půdy:

 

Studenti mohou v rámci fakultní nabídky využít rozšířené výuky cizích jazyků a následně využít bohatých možností výjezdů a studia v zahraničí.

 

Znalosti a dovednosti absolventa:

 • orientovat se v oblasti ochrany přírody včetně znalosti příslušné legislativy v ČR a EU
 • používat nástroje geoinformatiky (GPS, GIS, DPZ) pro řešení prostorových analýz a následně tvořit mapové výstupy
 • zpracovávat, analyzovat a vyhodnocovat data v životním prostředí
 • orientovat se v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)
 • v praxi používat znalosti základních přírodovědných oborů jako je botanika, zoologie, ekologie, geologie a meteorologie

 

Studenti nacházejí uplatnění v:

 • institucích veřejné správy (městský úřad, krajský úřad, rezorty: referent, odborný referent, vedoucí odboru ŽP)
 • institucích EU, rozpočtové, příspěvkové, veřejnoprávní a rezortní organizace,
 • výzkumu (laborant, odborný pracovník, při doplnění vzdělání i vědecký pracovních)
 • neziskovém sektoru (nevládní organizace a spolky)
 • soukromém sektoru (firmy podnikající v environmentální oblasti, firemní ekolog)
 • ochraně přírody (národní parky, CHKO, případně MŽP)
 • školství (učitel na základní či střední škole se zaměřením biologie a ekologie - po doplnění vzdělání o pedagogické minimum)
 • profesích zaměřených na popularizaci vědy, například v přírodovědných časopisech či v jiných médiích.

 

 

Informace o podobě bakalářské práce a jejím sepisování najdete níže, stejně jako okruhy ke Státní zkoušce z ŽP: