Datum semináře: 
18.02.2016
jiné
Abstrakt: 

Přírodní organické látky jsou nedílnou složkou povrchových vod a zároveň jsou významnou součástí biogeochemických cyklů. Pedagogická přednáška bude zaměřena na představení jejich původu, podle kterého je dělíme na látky autochtonní a alochtonní, látky vznikající ve vodním prostředí a látky transportované do vodního prostředí. Přírodní organické látky jsou dále podle svých vlastností děleny na látky huminového a nehuminového charakteru, jejich obsah v přírodních vodách se obvykle vyjadřuje jako koncentrace organického uhlíku a pohybuje se ve velkém rozmezí od jednotek do stovek miligramů na litr. Protože přírodní organické látky jsou významným zdrojem energie pro organotrofní organismy, bude část přednášky věnována osudu těchto látek ve vodách. Kromě biotických procesů bude pozornost věnována především abiotickým formám degradace rozpuštěných organických látek, k nimž patří jejich fotochemický rozklad.