Požadavky na bakalářskou práci oboru PŽP

JAK PSÁT LITERÁRNÍ REŠERŠI

Vzorové bakalářské práce obhájené v roce 2010 (Ivana Matějíčková, Lucie Jonátová)

Student by si měl představit sám sebe například v pozici člověka, který chce realizovat svůj nápad a shání finanční prostředky u firmy, obce, kraje, grantové agentury, apod. Potenciálnímu donorovi/sponzorovi musí tedy předložit stručnou, výstižnou, logicky dobře uspořádanou grantovou žádost (dále jen projekt), kterým jej přesvědčí a získá fiktivní sumu peněz. Podobně lze postupovat i pro získání povolení/souhlasu k provedení zamýšlené akce.
V následující tabulce je stručný návod ilustrovaný příkladem fiktivního projektu: „Metoda pro hubení škodlivého hmyzu".

Přehled hlavních částí rozsah
Název projektu:
Krátký, jasný výstižný.

Příklad: Nová metoda pro hubení škodlivého hmyzu.

Maximálně 15 slov

Shrnutí projektu:

podobně jako abstrakt u článku stručně shrnuje obsah projektu. Přítomnost této kapitoly umožní sice gramotnému, ale věci neznalému hodnotiteli/sponzorovi pochopit Váš záměr a pouze tady máte příležitost mu vnutit myšlenku, že udělá životní chybu, ba hůře zbrzdí vývoj lidstva, pokud nepodpoří Váš projekt.

Příklad hlavních bodů:
- existuje problém se škodlivým hmyzem
- stávající metody účinné tehdy a tehdy, ale neúčinné jindy
- cíl projektu - navrhujeme metodu na principu tom a tom, která je lepší než ostatní
- metoda je přívětivá k životnímu prostředí a použitelná i v citlivých oblastech

cca 200-300 slov, tj. asi půl stránky

Stávající stav poznání (literární rešerše):
víceméně volná forma literární rešerše, ale je nezbytné, aby existovala jasná logická linie, vinoucí se všemi podkapitolami. Zahrnuje současný stav poznání této problematiky.
Je-li to užitečné pro pochopení problému, může být nastíněn chronologický vývoj poznání daného problému, například pokud vývoj předcházel rozdělení různých metod.
Na konec této kapitoly je vhodné oddiskutovat různé metodické přístupy, včetně subjektivního vyjádření studenta k dané problematice (jaké metody a přístupy jsou podle vás nejperspektivnější, nejvhodnější pro daný problém apod.).
Na úplný závěr je vhodné stručně shrnout vstupní podmínky projektu: co je o problematice známo a kde jsou zatím nezodpovězené otázky (tato stať je výchozím bodem pro definování cíle projektu).

 

Bližší informace o tom jak psát vědecký text

Příklad hlavních bodů:
- výčet škůdců a problémů s nimi (stručně, obecně, co se ví/neví)
- výčet metod a jejich principů vlivů na hmyz (stručně, pozitiva/negativa, úspěchy/slabiny, co se ví/neví)

 

Minimálně 7-10 stran textu
Cíl projektu
Váš návrh řešení - např. nová metoda, přístupy (detailně, fyziologie hmyzu, účinná látka, selektivita přípravku, provedení aplikace, vlivy na prostředí, apod.)
(U dílčích cílů je možné připojit i harmonogram plnění).
Příklad: Srovnání nově navržené metody pro hubení škodlivého hmyzu s běžně používanými metodami a kvantifikace její účinnosti.
Jedna věta, případně dílčí cíle v bodech
Hypotézy
Stručné vyjádření vašeho předpokladu pro následný návrh experimentu

Příklad: účinnost nově navrhované metody, na rozdíl od metod běžně užívaných:
- není závislá na plodině, kterou škůdce ničí,
- nedojde k nahrazení vyhubeného škůdce jinou skupinou škůdců.

Stručně, v bodech
Návrh experimentu (způsob dosažení cílů a testování hypotéz):
dle potřeby obsažný návrh realizace projektu zaměřený na klíčové kroky/části provedení pokusu či terénního sledování tak, aby posuzovatel získal představu o proveditelnosti a reálnosti získaných výsledků.
Málokoho bude asi zajímat množství vzorku odebrané pro analýzu.
V laboratorním pokusu je důležité uvést způsob uspořádání, sledované parametry, dobu trvání. V polním pokusu či terénním sledování je kromě toho důležitá charakteristika stanoviště. Ve všech případech je dobré uvést a velice stručně charakterizovat použité metody.
cca 2 strany

Variantně další kapitoly (nepovinné) 
- spolupracující subjekty
- náklady
- připravenost navrhovatele - zde je možno uvést:
(i) zkušenosti eventuelně praxi v oboru,
(ii) předběžné výsledky (graf, tabulka)

Předběžné výsledky potenciálního sponzora projektu informují o tom, že uchazeč se i prakticky orientuje v problematice a že projekt je realizovatelný.

1-2 strany
Závěr:
Shrnutí celé práce (jasné, stručné, výstižné).
analogie anglickému „broader impacts". Jakým způsobem budou výsledky projektu prospěšné/užitečné nad rámec konkrétního příkladu nebo v budoucnosti.
½ - 1 strana
Literatura:
Citují se původní vědecké práce, monografie, odborné a vědecké články.
seznam použité literatury formátovaný dle zvyklostí v daném oboru.
Přehled literatury musí mít jednotnou formu u všech citací.
Všechny citace v textu musí mít odkaz i v přehledu literatury a naopak.
Používání citací internetových zdrojů pouze výjimečně a nad rámec minimálního počtu citací.

Příklad:
Skuhravý, V., (2002): Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) a jeho kalamity. Der Buchdrucker und seine Kalamitäten. Agrospoj, Praha. 196.

Minimálně 15 citací, z toho minimálně 1/3 zahraničních

 

Formulář oponentského posudku bakalářské práce