V letním semestru proběhla série hydrobiologických exkurzí, během kterých se studenti seznámili s aplikovanou hydrobiologií i prací v terénu. Při terénních exkurzích jsme se zaměřili na zjišťování fyzikálně-chemických parametrů vody multifunkčními sondami, sledování fyto- a zooplanktonu, bentických bezobratlých, makrofyt a ryb při popisu jednotlivých ekosystémů.

První exkurze nás zavedla do chovů akvarijních ryb a plžů, zde jsme se poučili ze zkušeností paní chovatelky. Navštívili jsme dispečink a laboratoře Povodí Vltavy s.p., kde jsme se dozvěděli o hydrologických předpovědích, vodních útvarech v jejich správě a rozborech vod jak po stránce chemické, tak biologické od mikroorganismů, přes bentos a plankton až po ryby.

Na jaře jsme navštívili výlov Starého vrbenského rybníka. Řekli jsme si o dlouhodobé tradici chovu ryb, kdy je právě výlov rybníka „svátkem pro rybníkáře“. Popsali jsme si techniku výlovu a zejména vylovené ryby. Následně jsme se přesunuli na sádky, kde jsme měřili fyzikálně-chemické parametry vody a sledovali vypouštění ryb.

Při třetí exkurzi jsme zavítali do Českého Vrbného, kde jsme sledovali fyzikálně-chemické charakteristiky vody a život v umělém přístavu pro lodě, v řece Vltavě nad jezem a pod ním a v tůních na pravém i levém břehu. Pracovníci Povodí Vltavy s. p. nám dále názorně ukázali funkci chráněného přístavu, regulovaného jezu a plavební komory.

O víkendu jsme zamířili na kola na Třeboňsko. Tato oblast je bohatá na různé typy vodních biotopů, z nichž jsme navštívili pískovnu u Dračice, přirozenou řeku Dračici, regulovanou Lužnici i zcela umělou Novou řeku, rybníky Medenice, Staňkovský, Malá kukla, Vizír, Nový Kanclíř a množství stálých i periodických tůní.

Poslední exkurze vedla údolím Dobrovodského potoka. Tok jsme sledovali od pramene přes úseky vedoucí lesem, protékající rybníky a končící betonovou regulací zahloubeného koryta prakticky od místa, kde se dostal do obce. S množstvím protékající vody, rychlostí průtoku, respektive dobou zdržení, a charakterem koryta se měnila i jeho kvalita a oživení, jež bylo silně ovlivněno lidskou činností.

Věříme, že kurz byl pro studenty užitečný a odnesli si z něho hodnotné informace. Děkujeme paní Věře Veselé za umožnění návštěvy akvaristického chovu, Lesům a rybníkům města České Budějovice za ochotu při výlovu, státnímu podniku Povodí Vltavy za exkurze na dispečink, do laboratoří a na jez České Vrbné, CHKO Třeboň za umožnění průzkumu lokalit v této oblasti a Jihočeskému územnímu svazu ČRS za povolení k odlovům ryb.

Za organizační tým Petr Blabolil.