Velikost těla studenokrevných živočichů se často mění s teplotou prostředí. To může dále ovlivňovat sílu interakcí v potravních sítích a měnit stabilitu společenstev. Dosud ale nebylo známo, nakolik může být tento efekt významný. Výsledky simulačních modelů Arnauda Sentise a kol. publikované v prestižním časopise Ecology Letters ukazují, že tento efekt se liší v závisloti na vztahu mezi teplotou a velikostí těla u jednotlivých populací v potravním řetězci. Na základě našich výsledků lze usoudit, že teplotou určená velikost těla hraje významnější roli ve vodních ekosystémech, a to zejména v případech, kdy se velikost těla jednotlivců na jednotlivých trofických úrovních významně liší.

Arnaud Sentis, Amrei Binzer a David S. Boukal: Temperature-size responses alter food chain persistence across environmental gradients. Ecology LettersEarly View, DOI: 10.1111/ele.12779