název práce vedoucí práce konzultant
Jak se rostliny přeměňují v rašelinu? Zuzana Urbanová, Tomáš Hájek
Použití environmentální DNA (eDNA) při výzkumu rybích společenstev Petr Blabolil Štěpánka Říčanová
Obsahy živin a fyzikální vlastnosti rašeliny na rašeliništích s probíhající těžbou jako podklad pro rozhodnutí o způsobu revitalizace Zuzana Urbanová Andrea Kučerová (Botanický ústav AVČR, Třeboň)
Mikrobiální aktivita a rychlost dekompozice na rašeliništích s probíhající těžbou rašeliny (podklad pro rozhodnutí o způsobu revitalizace) Zuzana Urbanová Andrea Kučerová (Botanický ústav AVČR, Třeboň)
Vliv lesních mravenců a jejich půdotvorné činnosti na trofické strategie volně žijící půdní mikrofauny Miloslav Devetter RNDr. Ladislav Háněl, CSc., Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
Obnova rozmanitých mokřadních porostů v biosférické rezervaci Třeboňské kotliny (TBBR) (Restoration of higher diversity wet grasslands in the Třeboň Basin Biosphere Reserve (TBBR)) Keith Edwards
Rozložení rostlin a vstupy do půdy podél chronosekvence v obnoveném rašeliništi (Plant allocation patterns and inputs to soil along a chronosequence in a restored peatland) Keith Edwards
Přírodní rozpuštěné organické látky – prostorová a časová variabilita Petr Porcal
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření Marek Šmejkal
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (BP) Martin Hais
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera