název práce vedoucí práce konzultant
Vliv lesních mravenců a jejich půdotvorné činnosti na trofické strategie volně žijící půdní mikrofauny Miloslav Devetter RNDr. Ladislav Háněl, CSc., Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
Obnova rozmanitých mokřadních porostů v biosférické rezervaci Třeboňské kotliny (TBBR) (Restoration of higher diversity wet grasslands in the Třeboň Basin Biosphere Reserve (TBBR)) Keith Edwards
Rozložení rostlin a vstupy do půdy podél chronosekvence v obnoveném rašeliništi (Plant allocation patterns and inputs to soil along a chronosequence in a restored peatland) Keith Edwards
Přírodní rozpuštěné organické látky – prostorová a časová variabilita Petr Porcal
Rozdílný vliv predace buchanek a ryb na společenstvo zooplanktonu v experimentálních podmínkách Michal Šorf
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření Marek Šmejkal
Morfologická variabilita vybraných populací Keratella hiemalis (Rotifera: Brachionidae) Michal Šorf Daniel Vondrák
Vliv agro-environmentálních opatření na biodiverzitu a další krajinné (ekosystémové) služby Jitka Straková