název práce vedoucí práce konzultant
Vliv vegetace (kořenů) a složení mikrobiálního společenstva na dostupnost fosforu v půdě Karolina Tahovská, Michal Choma Petr Čapek, Hana Šantrůčková
Jak ovlivňují různé funkční znaky rostlin cyklus dusíku v půdách? Eva Kastovska
Známá a přesto tajemná, nitrifikace! Je stále co objevovat? Karolina Tahovská
Kyselost a/nebo živina? Vliv kyselé depozice S a N na mikrobiální procesy v půdě Karolina Tahovská
Kdy a proč se přestávají z acidifikovaných půd vyplavovat dusičnany? Karolina Tahovská
Vliv zvýšené depozice dusíku (síry) na vegetaci a biochemické procesy v rašeliništích Zuzana Urbanová
Výzkum horských vrchovišť a rašelinných smrčin na Šumavě Zuzana Urbanová
Modelování dynamiky populací a společenstev vodních bezobratlých v malých stojatých vodách David Boukal
Vliv klimatických změn na jedince, populace a společenstva v malých stojatých vodách David Boukal
Ekologie sportovních rybářů v České republice: analýza chování a úspěšnosti na základě individuálních úlovkových statistik David Boukal
Srovnání intraguild predace a kanibalismu u různých funkčních skupin a jejich důsledky pro lokální diverzitu vodních bezobratlých David Boukal
Stechiometrie zooplanktonu Slapské přehrady Jaroslav Vrba Michal Šorf
Přímý a nepřímý vliv predátorů na utváření společenstev David Boukal
Sezónní dynamika zooplanktonu Slapské přehrady Michal Šorf Jaroslav Vrba
Vliv kyselé depozice a živinové úrovně na mikrobiální přeměny a toky dusíku a uhlíku v horských půdách Karolina Tahovská