název práce vedoucí práce konzultant
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Vylučování uhlíku a živin kořeny rostlin: vliv dostupnosti živin Eva Kastovska
Vliv vegetace (kořenů) a složení mikrobiálního společenstva na dostupnost fosforu v půdě Karolina Tahovská, Michal Choma Petr Čapek, Hana Šantrůčková
Jak ovlivňují různé funkční znaky rostlin cyklus dusíku v půdách? Eva Kastovska
Složení půdního mikrobiálního společenstva: vliv rostliny versus vliv půdy Eva Kastovska Jiří Bárta, Michal Choma
Půdy jehličnatých lesů jako významná úložiště uhlíku Veronika Jílková
Ukládání uhlíku v arktických půdách: vliv půdní fauny a mikroorganismů Veronika Jílková
Ovlivňuje limitace živinami ukládání uhlíku v půdách jehličnatých lesů? Veronika Jílková
Potenciál arktických půd v uchovávání uhlíku na sukcesním gradientu Veronika Jílková
Kyselost a/nebo živina? Vliv kyselé depozice S a N na mikrobiální procesy v půdě Karolina Tahovská
Kdy a proč se přestávají z acidifikovaných půd vyplavovat dusičnany? Karolina Tahovská
Známá a přesto tajemná, nitrifikace! Je stále co objevovat? Karolina Tahovská
Vliv zvýšené depozice dusíku (síry) na vegetaci a biochemické procesy v rašeliništích Zuzana Urbanová
Změny vegetace rašelinišť po odvodnění a její obnova po revitalizaci Zuzana Urbanová