název práce vedoucí práce konzultant
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Vliv agro-environmentálních opatření na biodiverzitu a další krajinné (ekosystémové) služby Jitka Straková
Barokní krajinné kompozice a jejich přírodovědný význam Tomáš Kučera
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Geovizualizace - vizuální analýza environmentálních dat Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu a klimatických faktorů na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Využití bioklimatických měření v ekologii společenstev Tomáš Kučera
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr