název práce vedoucí práce konzultant
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (BP) Martin Hais
Vyhodnocení vhodnosti používání různých pevných struktur k určení věku ryb Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Barokní krajinné kompozice a jejich přírodovědný význam Tomáš Kučera
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Využití bioklimatických měření v ekologii společenstev Tomáš Kučera
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (MP) Martin Hais
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Vliv historického obhospodařování lemů a plášťů na biodiverzitu Tomáš Kučera
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr