Kód kurzu: 
KBE/542

Popis kurzu

Biologie ochrany přírody KBE 542, 6 kreditů, 2/2 ZS

Přednášející: J. Jersáková, T. Kučera, M. Konvička

Cíl přednášky:

Cílem této přednášky je seznámit posluchače se základy moderních biologických východisek a postupů aplikovaných v praktické ochraně přírody a krajiny.

Rozvrh:

01.10. Přednáška 1. Úvod. Biologie ochrany přírody jako vědecká disciplína. Podmínky absolvování kurzu. Literatura. (Jersáková+Konvička)

07.10. Exkurze na Šumavu, odjezd vlakem v 5:14 hod. směr Nová Pec, vedoucí M. Konvička.

08.10. Přednáška 2.  Ohrožení biodiverzity. Rychlosti a příčiny vymírání. (Jersáková)

15.10. Přednáška 3. Biodiverzita. Taxon, speciace. Lokální, regionální a globální diverzita a faktory, které ji podmiňují. Hot-spots, indikátory, vlajkové a deštníkové druhy. Relikty a endemity. (Kučera) Literatura: Rostlinné endemity, Polyploidie. Fylogeografie.

18.10. Exkurze CHKO Blanský les (Konvička): odjez  v 8.13 hod. vlakem do Českého Krumlova, příjezd 8.58 hod. Sraz v 9:30 před správou CHKO ve Vyšném. Exkurze potrvá ca do 13 hodin. Dobrá obuv a vybavení proti dešti jsou samozřejmostí.

22.10. Přednáška 4. Ochranářská genetika. Genetická diverzita. Metody studia. (Jersáková)

25.10. Exkurze Červené blato -  postglaciální vývoj přírody během holocénu, relikty, refugia. Voda v krajině (rašeliniště). Topoklima (mrazová kotlina). Chladové adaptace rostlin, ekofyziologické sucho. Kdo pojedete autem tak místo parkování ZDE, (48°51'14.5"N, 14°47'33.6"E).  Ostatní pojedou vlakem z ČB ca v 8:09 hod. do Petříkova (směr Č. Velenice), pak 3 km lesem do Jiříkova údolí až na rozcestí na naučné stezce - panel číslo 3 (což je až ZDE, 48°51'29"N, 14°48'11.3"E), tam bude sraz v 10,00. Odjezd do ČB z Petříkova kolem 13:18 nebo 15:18. turistická mapa - cesta přes les.

29.10. Přednáška 5. Druhová ochrana na úrovni populací. Problémy malých populací. Metody studia.  Teorie  metapopulací. (Konvička) 

03.11. Exkurze náplavy na Labi

05.11. Přednáška 6. Ochrana přírody v prostoru a čase. SLOSS. Ostrovní biogeografie. (Kučera)

12.11. Přednáška 7. Ochrana rostlin in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Jersáková)  + průběžný TEST z přednášek 1-5

19.11. Přednáška 8. Ochrana přírodních stanovišť a krajiny. (Kučera)

26.11. Přednáška 9. Ochrana malých živočichů in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Konvička)

29.11. Exkurze ZOO Ohrada, Význam ZOO ve třetím tisíciletí - linkový autobus v 8:37 ze zastávky MHD U Parku na Husově ulici, výstup na zastávce Lovecký zámek, Hluboká nad Vltavou, rozcestí k ZOO. K Zoo muzete prijet i vlastnim autem. Sraz v 9:05 před vstupem do ZOO. Přednáška Dr. Kössla (2hod.), poté máte možnost si prohlédnout Zoo zdarma. (mapa) (Jersáková)

03.12. Přednáška 10. Ochrana velkých živočichů in situ a ex situ. Záchranné programy, reintrodukce, management. (Konvička)

10.12. Přednáška 11. Ekologie obnovy. Městská ekologie. Ochrana akvatických stanovišť. (Konvička)

17.12. Přednáška 12. Biologie ochrany přírody a globální oteplování. (Kučera) 

 

Termíny testů a prezentace zkouškových prací:

12.11. průběžný test z přednášek 1-5.

1.12. odevzdáváte záchranný program vybraného druhu

18.12. odevzdáváte oponenturu záchranného programu

7.1.  ve 12.30 na B2 souhrnný test (1. termín) a v 13.15 prezentace zkouškových prací

14.1.  ve 12.30 na zasedačka budova C souhrnný test (2. termín) a v 13.15 prezentace zkouškových prací

V případě zájmu o další opravu testu mne kontaktujte a domluvíme se individuálně na termínu.

 

Cvičení:

  • Exkurze 1 – NP Šumava (Konvička): celodenní exkurze je zaměřena na problematiku přirozeného cyklu lesa včetně fáze rozpadu horských smrčin.
  • Exkurze 2 – CHKO Třeboňsko (Kučera), NPR Červené blato:  mapa půldenní exkurze je zaměřena na problematiku ochrany rašelinišť a je zacílena na jednu z nejlepších lokalit výskytu blatkových borů. Zároveň zde budeme sledovat sukcesní řadu regenerace těžených rašelinišť a také přirozený cyklus lesa, v současné době se nacházejícího ve fázi rozpadu. Exkurze potrvá max. dvě hodiny (dle počasí), takže si pak najděte zpáteční vlak kolem druhé odpoledne. Doporučuji pohorky, pláštěnku a svačinu, není kde se občerstvit.
  • Exkurze 3 – CHKO Blanský les, NPR Vyšenské kopce (Jersáková): půldenní exkurze je zaměřena na udržovací a obnovní management stepních trávníků a prosvětleného středního lesa, na začátku je přednáška pracovníků CHKO o jejich správní agendě a odborné činnosti.
  • Exkurze 4 – Význam ZOO ve třetím tisíciletí (ZOO Ohrada je zaměřena na evropskou faunu, přednáška je zaměřena na problematiku chovů a záchranných programů realizovaných v zoologických zahradách), doba ca 3 hodiny.
  • Exkurze 5 - problematika splavnění Labe, návštěva náplavů u Děčína

 

Podmínky pro absolvování kurzu:

Zápočet: Absolvovat alespoň tři exkurze z pěti. V testu se objeví otázky týkající se navštívených míst. Dálkaři mají povinnost absolvovat alespoň dvě exkurze.

 

Zkoušková práce:

Cílem zkouškové práce je seznámit se s koncepcí, podklady a realizací záchranných programů. Můžete si vybrat ze dvou variant:

A) připravit podklady pro vytvoření záchranného programu (ZP) kriticky ohroženého druhu živočicha či rostliny.

1)      Z červeného seznamu rostlin, hub a živočichů [POZOR! ne ze seznamu krit. ohr. druhů uvedeného ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.] si vyberete kriticky ohrožený druh, pro který v současné době neexistuje ZP. Zamyslete se nad kritérii výběru druhu (ZP musí být proveditelný apod.)

(http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/Koncepce_zachrannych_programu.pdf)

2)      Dle osnovy pro zpracování ZP, vypracujte podklady pro ZP: Výchozí informace, Cíle programu, Navržená opatření, Plán realizace

(Osnova záchranného programu)

B) srovnat existující český či slovenský záchranný program (ZP) ohroženého druhu rostliny či živočicha s programy stejného či příbuzného druhu v zahraničí. Proveďte důkladnou literární rešerši, na jejímž základě vyhodnotíte způsoby realizace, dosažené úspěchy a neúspěchy, navrhnete změny stávajícího ZP.

 

Na jednom tématu pracují 2 studenti. Ukázkové práce jsou vystaveny v materiálech kurzu po přihlášení.

 

Práce bude odevzdána formou Word souboru k datu 1.12. na email: jersaatcentrum.cz.

 

Oponentura: každá skupina dostane k oponentuře jeden ZP svých kolegů a zpracuje na něj oponenturu v rozsahu 1-2 stran. Oponující zhodnotí klady a zápory vypracovaného ZP, jeho realizovatelnost a vhodnost výběru druhu pro ZP. Navrhnou vylepšení. Oponentura bude odevzdána k datu 18.12.

Prezentace: zkouškovou práci odprezentujete pomocí Powerpointové prezentace v délce 10 minut. Následuje 5-10 minut diskuse s oponentní skupinou. Hodnotíme jak samotnou prezentaci po formální a obsahové stránce, tak vaše odpovědi v následné diskuzi.

 

Testy:

10 otázek, 30 min.

Průběžný test z učiva 1-5. přednášky. Za test je možné získat 10 bodů. Absence znamená 0 bodů, neúčast z lékařských či jiných důvodů se řeší individuálně.

Souhrnný test obsahuje učivo všech přednášek a bude se psát v rámci termínů prezentace zkouškových prací. Za test je možné získat 10 bodů, pokud získáte 4.5 bodů a méně, píšete automaticky opravu. Pokud si chcete vylepšit známku za souhrnný test, můžete si napsat opravu s tím, že vám započítáme test s nejvyšším počtem bodů.

Výsledná známka za testy je odvozena z bodového průměru průběžného a souhrnného testu.

 

Výsledné hodnocení:

Výsledná známka za kurz je průměrem ze 2 známek: za test (50%), písemnou zkouškovou práci + prezentaci + oponenturu (50%).

 

Základní doporučená literatura:

Baláž V., Falteisek L., Chlumská Z., Kolář F., Kubešová M., Matějů J., Prach J., Rezková M. 2010: Ochrana přírody z pohledu biologa. 191 pp. [ISBN 978-80-213-2085-7]

Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004): Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. - (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management.  Sagittaria, Olomouc.

Primack R.B., Kindlmann P., Jersáková J. (2011). Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha.

Pullin A.S. (2002). Conservation Biology. Cambridge University Press.

Tkadlec E. (2008). Populační ekologie: struktura, růst a dynamika populací. Univ. Palackého v Olomouci, Olomouc.

Van Dyke F. (2008). Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications. Springer, Dordrecht.

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)