Kód kurzu: 
KBE/026
Přednášející: 

 

AKTUALITY

Exkurze se uskuteční xxxx 5.2021

 

 

Témata přednášky (rámcová, pořadí se může trochu měnit):

1) Co je to krajina a jak ji společnost vnímá?

2) Zonace Evropy a postglaciální migrace z refugií. Vývoj lesa během holocénu, vývoj krajiny pod vlivem osídlení, nástup teplomilných a světlomilných druhů, přirozené a umělé bezlesí a jeho význam pro biodiverzitu. Pohřbené resp. reliktní krajiny; historická diverzifikovaná krajina a extenzivní hospodaření (pastva v lese, střední les), původní a nepůvodní lesy a jejich indikace, lesy variabilní a uniformní, pestrá druhová skladba dřevin, vysídlené a opuštěné krajiny nejenom v pohraničí.

3) Typologie evropských krajin. Biogeografie a sídelní geografie (jak přírodní podmínky predeterminovaly migrace organismů a člověka). Příklady několika rozdílných typů krajiny.

4) Historický vývoj kulturní krajiny, renesanční a barokní úpravy, romantické prvky, stavby a zahradní architektura. Estetická funkce krajiny a její přínos pro metodiky hodnocení krajinného rázu. Hodnota krajiny dříve a dnes.

5) Konektivita krajiny, migrační bariéry, propustnost krajinné mozaiky, šíření nepůvodních druhů, efekt dopravních cest jako bariér a současně koridorů.

6) Krajinný ráz a metody jeho hodnocení. Human well-being. Racionální pohled na tzv. genius loci. Provázání socio-ekono-ekologického systému.

7) Městská ekologie: městské klima, diverzita ve městech. Veřejný prostor a veřejná zeleň. Zelená architektura a zelená infrastruktura.

8) Územní rozvoj měst a obcí, význam propojení biokoridorů pro diverzitu druhů i forem, zakládání, správa a údržba funkční zeleně, příměstské lesy (dilema městských alejí a remízů, biodiverzita vs. bezpečnost).

9) Ekologická turistika a turistika obecně, její rozvojový potenciál, intenzifikace vs. opuštění krajiny.

10) Rybniční krajina jako příklad spojité nádoby živin, toků energií, migrací organismů a osídlení člověkem. Intenzivní a extenzivní hospodaření, produkční funkce rybníků a ochrana přírody.

11) Územně-plánovací dokumentace a legislativa zaměřená na ochranu a plánování krajiny.

12) Povodně a sucho jako důsledek klima změn. Adaptační a mitigační opatření v krajině.

Obsah cvičení:
1. Proměna středoevropské krajiny za posledních 100 let (hledání historických podkladů, starých map a fotografií) a prognóza budoucího vývoje.
2. Hodnocení krajinného rázu (krajina harmonická a narušená).
3. Percepce krajiny. Tvorba mentální mapy. Krajina a turistický ruch (přírodní a kulturní atraktivity v regionu). Dotazníkové šetření.
4. Kde se potkává péče o historickou kulturní krajinu s ochranou přírody a kde se rozcházejí? Participace s pam. péčí při obnově krajinných kompozic.
5. Územně-plánovací dokumentace a legislativa zaměřená na ochranu a plánování krajiny.

 

Exkurze:

1. Pohraničí Novohradských hor - opuštěné obce. Novohradské krajinná kompozice.

2. BR Třeboňsko - návrh do zařazení na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na seminářích a exkurzích (aktivní = 15 min rozbor / recenze / referát vybrané knihy / článku / sborníku / mapy o krajině).

Zkouška bude udělena na základě dvou krátkých testů a obhajoby vlastního projektu hodnocení krajinného rázu vybrané stavby (10 min. plus 5 minut diskuse).

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)