Kód kurzu: 
KBE/026
Přednášející: 

 

AKTUALITY

Exkurze se uskuteční 4.5.2018

 

 

 

Témata přednášky (rámcový, pořadí se může trochu měnit):

1) Co je to krajina a jak ji společnost vnímá?

2) Zonace Evropy a postglaciální migrace z refugií. Vývoj lesa během holocénu, vývoj krajiny pod vlivem osídlení, nástup teplomilných a světlomilných druhů, přirozené a umělé bezlesí a jeho význam pro biodiverzitu. Pohřbené resp. reliktní krajiny; historická diverzifikovaná krajina a extenzivní hospodaření (pastva v lese, střední les), původní a nepůvodní lesy a jejich indikace, lesy variabilní a uniformní, pestrá druhová skladba dřevin, vysídlené a opuštěné krajiny nejenom v pohraničí.

3-4) Typologie evropských krajin. Biogeografie a sídelní geografie (jak přírodní podmínky predeterminovaly migrace organismů a člověka). Příklady několika rozdílných typů krajiny.

5) Historický vývoj kulturní krajiny, renesanční a barokní úpravy, romantické prvky, stavby a architektura, estetická funkce krajiny a její přínos pro metodiky hodnocení krajinného rázu. Krajina 20. a 21. století - cesta od agrární krajiny ke krajině mimoprodukční. Hodnota krajiny dříve a dnes.

6) Konektivita krajiny, migrační bariéry, propustnost krajinné mozaiky, šíření nepůvodních druhů, efekt dopravních cest jako bariér a současně koridorů.

7) Krajinný ráz a metody jeho hodnocení. Human well-being. Racionální pohled na tzv. genius loci. Provázání socio-ekono-ekologického systému.

8) Městská ekologie: městské klima, půdy a vody jako zdroj, diverzita ve městech. Veřejný prostor a veřejná zeleň. Zelená architektura a zelená infrastruktura. Zeleň a globální změny klimatu. Stahněte si z internetu a prolistujte si nějakou knihu Jana Gehla (Města pro lidi, Nové městské prostory, Život mezi budovami).

9) Územní rozvoj měst a obcí, význam propojení biokoridorů pro diverzitu druhů i forem, zakládání, správa a údržba funkční zeleně, příměstské lesy (dilema městských alejí a remízů, biodiverzita vs. bezpečnost).

10) Rybniční krajina jako příklad spojité nádoby živin, toků energií, migrací organismů a osídlení člověkem. Intenzivní a extenzivní hospodaření, produkční funkce rybníků a ochrana přírody. Mokřady a jejich topoklimatický efekt.

11) Problémy spojené s degradací půd, retenční opatření, princip pozemkových úprav, zalesňování zemědělské půdy, obnova neprodukčních rybníků, agroturistika. Ekologická turistika a turistika obecně, intenzifikace vs. opuštění krajiny.

 

Obsah cvičení:
1. Typologie krajiny České republiky (přírodní a kulturní krajiny) a její struktura (fyzicko-geografické sféry, biodiverzita, vývoj parcelace).
2. Proměna středoevropské krajiny za posledních 100 let (hledání historických podkladů, starých map a fotografií) a prognóza budoucího vývoje.
3. Krajina a její funkce (ekologické, kulturní, společenské, hospodářské). Tvorba mentální mapy.
4. Ochrana krajiny: hodnocení krajinného rázu (krajina harmonická a narušená).
5. Krajina a turistický ruch (přírodní a kulturní atraktivity v regionu). Dotazníkové šetření.
7. Kde se potkává ochrana kulturní krajiny s ochranou přírody a kde se rozcházejí? Participace při obnově krajinných kompozic.
8. Územně-plánovací dokumentace a legislativa zaměřená na ochranu a plánování krajiny.
 

 

Exkurze:

1. Pohraničí Novohradských hor - opuštěné obce, krajinná kompozice.

2. MěÚ - územně-plánovací dokumentace

Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na seminářích a exkurzích (aktivní = 15 min rozbor / recenze / referát vybrané knihy / článku / sborníku / mapy o krajině).

Zkouška bude udělena na základě dvou krátkých testů a obhajoby vlastního projektu hodnocení krajinného rázu vybrané stavby (10 min. plus 5 minut diskuse).

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)