Datum semináře: 
20.10.2016
Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
host
Abstrakt: 

Převážnou část lesních porostů České republiky tvoří strukturně chudé hospodářské lesní porosty s pozměněnou druhovou skladbou dřevin. Tyto porosty jsou obecně považovány za stanoviště vyhovující jen malé části lesní biodiverzity. Dokladů na podporu tohoto tvrzení je však překvapivě málo. V rámci přednášky bude na příkladech různých skupin lesních organismů dokumentována druhová bohatost význačných typů hospodářského lesa u nás a její srovnání s lesem neobhospodařovaným. Interpretací těchto výsledků v kontextu současné úrovně poznání bude přiblížen význam druhové a věkové struktury lesa a dalších faktorů prostředí pro biodiverzitu lesních organismů.    

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky