Datum semináře: 
13.10.2016
Geologický ústav AV ČR
host
Abstrakt: 

Rtuť (Hg) a její sloučeniny jsou pro živé organismy včetně člověka toxické. Jako každý prvek i Hg se účastní transportních procesů v životním prostředí, které vyplývají z hydrologického cyklu vody, z příjmu prvků rostlinami a živočichy, ale významnou roli zde hrají také antropogenní činnosti. V přírodním prostředí se Hg podléhá také procesu bioakumulace, a proto je v poslední době v environmentálních vědách této problematice věnována značná pozornost. V životním prostředí tedy vznikají a existují rezervoáry, ve kterých se Hg hromadí.

Údajů o depozici Hg na území ČR není mnoho, celková depozice Hg na volné ploše se pohybuje v rozmezí 3 – 7 µg/m2/rok. Depozice do Hg lesních ekosystémů je zesílena o suchou depozici opadem (15 – 22 µg/m2/rok), která obvykle tvoří až 80% z celkové depozice. Půdy obecně, zejména pak lesní půdy s organickou hmotou bohatými horizonty, jsou místem kde je deponovaná Hg zachycována a imobilizována. Nejvyšší koncentrace Hg až 300 - 3 000 µg/kg se obvykle vyskytují v nejvíce rozložených vrstvách svrchních organických horizontů. Naopak minerální horizonty obvykle obsahují koncentrace Hg v řádu jednotek či prvních desítek µg/kg. Koncentrace Hg v půdě je tedy do velké míry závislá na obsahu půdních organické hmoty. Vzhledem ke své afinitě k některým funkčním skupinám organických látek je vazba Hg v půdách silná, a proto jsou z lesních ekosystémů uvolňována prostřednictvím povrchového odtoku jen velmi malá množství Hg. Koncentrace ve většině malých lesních potoků nepřesahují desítky ng/l, pouze v místech kde jsou vody bohaté na rozpuštěný organický uhlík lze pozorovat koncentrace blížící se 60 ng/l. Odtok Hg z malých lesních povodí je řízen hlavně mírou odtoku rozpuštěného organického uhlíku a obvykle dosahuje nižších jednotek µg/m2/rok. Recipientem exportované Hg z lesních ekosystémů, pak mohou být třeba jezera, kde se koncentrace Hg pohybují v rozmezí 4 – 11 ng/l a hromadí se v sedimentech (10 - 700 µg/kg).

V současné době velmi diskutované téma o zvyšujícím se exportu rozpuštěného organického uhlíku z lesních a jiných ekosystémů by nemělo uniknout pozornosti i z pohledu dynamiky prvků jako je toxická Hg.

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky