Datum semináře: 
23.03.2017
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
host
Abstrakt: 

Přítomnost tzv. mikropolutantů v životním prostředí, jejich osud a vliv na exponované organizmy je v současné době předmětem intenzivního environmentálního výzkumu. Velmi významnou roli v kontaminaci životního prostředí mají farmaka, přípravky pro osobní péči  (PPCPs - Pharmaceuticals and Personal Care Products) a pesticidy. PPCPs  jsou rizikovou skupinou environmentálních kontaminantů především z důvodu jejich plošného užívání a používání člověkem, do životního prostředí se dostávají nejvíce komunálními odpadními vodami a to i těmi vyčištěnými v čistírnách odpadních vod. Pesticidy jsou plošně používány především v zemědělství,  z ošetřených ploch  se dostávají do povrchových a podzemních vod. Následně pak koktejl těchto sloučenin ovlivňuje  organizmy žijící v kontaminovaných lokalitách.

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky