Přijímací řízení do doktorského studia na PřF JU v oborech Biologie ekosystémů  a Hydrobiologie

Přijímací řízení se skládá z posouzení písemné přihlášky uchazeče/ky, včetně návrhu projektu, a ústního pohovoru.

Na základě požadavku oborových rad musí uchazeč/ka, spolu s přihláškou do doktorského studia, předložit stručné odborné CV a stručný návrh projektu s nástinem tématu disertační práce, který zahrnuje cíle, metodiky, finanční a logistické zabezpečení, seznam relevantní literatury (orientační celkový rozsah návrhu 1000–2000 slov), z něhož bude zřejmá realizovatelnost projektu.

Diskuse o návrhu projektu je klíčovou součástí ústního pohovoru přijímacího řízení, během kterého přijímací komise také posuzuje uchazečovy předpoklady ke studiu a jeho/její schopnost kriticky a samostatně uvažovat. U absolventů jiných fakult (mimo PřF JU) je pohovor zaměřen i na zjištění úrovně odborných znalostí z obecné ekologie, resp. hydrobiologie. Alespoň část pohovoru je přitom vedena v anglickém jazyce. Při rozhodování přijímací komise jsou důležitým vodítkem pro přijetí uchazeče názor a zájem navrhovaného školitele o školení doktoranda. Během ústního pohovoru přijímací komise doporučí až 5 povinně volitelných předmětů z nabídky příslušného programu odpovídajích zaměření disertační práce. Během ústního pohovoru přijímací komise doporučí až 5 povinně volitelných předmětů z nabídky příslušného programu odpovídajích zaměření disertační práce.

Přijímací komise na základě návrhu projektu a výsledků přijímacího pohovoru sestaví pořadí jednotlivých kandidátů a doporučí nebo nedoporučí jejich přijetí do doktorského studia.