Náplň specializace je postavena na obecně platných biologických principech a znalostech managementu přírodních zdrojů potřebných k pochopení priorit v druhové ochraně, ochraně chráněných území a kulturní krajiny. Cílem je získání znalostí v plánování a řízení složitých ekologických vztahů v životním prostředí potřebných k zachování biologické diverzity a udržitelnosti krajiny. Důraz přitom klade na nové vědecké poznatky a z nich vyplývající mnohdy i netradiční přístupy k našemu přírodnímu bohatství, jeho ochraně a obnově. Absolventi nacházejí široké uplatnění např. v úřadech státní správy a samosprávy, v kontrolních a inspekčních orgánech, v podnikové a firemní sféře, ve výzkumných a vědeckých ústavech a v institucích ochrany přírody, nebo ve správách chráněných krajinných oblastí a národních parků.