23.10.2014
Norsko - zkušenosti ze zahraniční cesty poznatky z praxe
30.10.2014
1 volný termín pro prezentaci magisterská prezentace
... jiné
Analýza neutrálních cukrů (Hannover) poznatky z praxe
06.11.2014
Město – zelená infrastruktura host
20.11.2014
GIS a UAV (bezpilotní letecké prostředky, drony) v lesnickém výzkumu host
27.11.2014
... magisterská prezentace
... magisterská prezentace
Iniciální výzkum náchylnosti smrku ztepilého k napadení lýkožroutem smrkovým z hlediska dlouhodobého působení stresových faktorů magisterská prezentace
18.12.2014
... magisterská prezentace
... magisterská prezentace
Disperzní a letová aktivita vodního hmyzu: mechanismy a důsledky pro utváření společenstev bakalářská prezentace
Vliv teploty a vybraných abiotických faktorů na predaci u vodního hmyzu magisterská prezentace
Vliv abiotických faktorů na utváření společenstev vodních bezobratlých v malých nádržích bakalářská prezentace
26.02.2015
Etika ve škole, ve vědě i v podnikání jiné
26.03.2015
Veřejnost jako klíčový participativní hráč při tvorbě krajiny dle Evropské úmluvy o krajině. Modelová studie Novodvorsko – Žehušicko host
16.04.2015
Vyhodnocení výskytu morfologicko-anatomických abnormalit u ryb během vývoje rybího společenstva zatápěné důlní jámy Chabařovice magisterská prezentace
... magisterská prezentace
23.04.2015
Vývoj metod studia primární produkce mokřadních rotlin a vegetace jiné
07.05.2015
Transfer insekticidních Cry proteinů z Bt kukuřice v potravním řetězci​ doktorská prezentace
21.05.2015
Limitace metanogeneze v degradovaných rašeliništích po revitalizaci jejich vodního režimu magisterská prezentace
... magisterská prezentace
Vliv komplexity prostředí a rizika predace na utváření společenství v malých stojatých vodách magisterská prezentace
03.03.2016
CHKO Brdy (po semináři následuje HAPPY HOUR) host
31.03.2016
Zatím volný termín jiné
07.04.2016
Vývoj půd předpolí ledovce Nordenskiold (Svalbard) doktorská prezentace
Sleď obecný na novém zimovišti v severním Norsku doktorská prezentace
Je šíření herbivorních druhů ryb zmrazeno nízkou teplotou? doktorská prezentace
12.05.2016
Vertikální distribuce síha marény (Coregonus maraena) po jeho introdukci do nově vzniklých jezer v severních Čechách. magisterská prezentace
... magisterská prezentace
Obnova vegetace na revitalizované části řeky Stropnice u Nových Hradů magisterská prezentace
19.05.2016
Determinanty percepce krajiny u studentů středních škol magisterská prezentace
Stav úrovně vědomostí studentů SŠ o ochraně přírody magisterská prezentace
15.12.2016
Etika ve vědě a publikování jiné
04.05.2017
Uhlík v půdě a kyselá depozice host
18.05.2017
Fyzikální frakcionace půdní organické hmoty bakalářská prezentace
12.10.2017
Significance of dark CO2 fixation in arctic soils jiné
07.12.2017
Analýza růstu okouna říčního (Perca fluviatilis) v nádržích České republiky. bakalářská prezentace
Aktivita telomerázy u termita Prorhinothermes simplex magisterská prezentace
29.03.2018
Vyhodnocení obnovy těženého rašeliniště Borkovická blata po revitalizaci bakalářská prezentace
Habitatové preference ptáků na mokřadech severovýchodních Čech a optimalizace managementu v připravované PP Sedmihorské slatiny magisterská prezentace
final bachelor presentation Bachelor student presentation
závěrečná prezentace (název bude dodán) bakalářská prezentace
závěrečná prezentace (název bude dodán) bakalářská prezentace
final bachelor presentation Bachelor student presentation
26.04.2018
Vliv vodních těles na teplotní podmínky v Českých Budějovicích (úvodní magisterská prezentace) magisterská prezentace
Vliv chemismu vody a charakteru litorálu na společenstva vodního hmyzu horských nádrží a jezer magisterská prezentace
Vliv intenzity hospodaření a biotopové struktury na ptačí společenstva v zemědělské krajině magisterská prezentace
... Master student presentation
... Master student presentation
10.05.2018
Technický sníh a zasněžování host
06.12.2018
Voda a my host
28.02.2019
Changes in plant and soil C and N isotopic composition affected by soil C:N:P stoichiometry doktorská prezentace
Microbiomes from Western Canadian Arctic doktorská prezentace
07.03.2019
Ericaceous shrubs and conifer growth check host
11.04.2019
Trait-based modelling in freshwater ecosystems doktorská prezentace
Assemblage of chironomids in standing waters along environmental gradients doktorská prezentace
18.04.2019
Seminář se nekoná
02.05.2019
Hydrodynamic control of nutrient exchange between water and sediments in lentic shallow waters doktorská prezentace
... doktorská prezentace
The fate of organic matter in freshwater sediments: A clue to P immobilization? doktorská prezentace
12.03.2020
LIFE for MIRES project presentation other
Workshop presentation of the cross-border project LIFE for MIRES jiné
26.03.2020
... host
02.04.2020
Změny krajinného krytu na území Národní parku Podyjí magisterská prezentace
... Master student presentation
... Master student presentation
... magisterská prezentace
... magisterská prezentace
Jsou pikoplanktonní sinice schopné produkovat metan? bakalářská prezentace
09.04.2020
... other
... Ph.D. student presentation
Impacts of climate change on overwintering freshwater macroinvertebrates doktorská prezentace
Fate of Organic Matter: Nutrient dynamics and Complexation with Iron oxyhydroxides doktorská prezentace
Fate of Organic Matter: Nutrient dynamics and Complexation with Iron oxyhydroxides Ph.D. student presentation