24.04.2014
24.04.2014 magisterská prezentace Vzájemný vliv charakteru litorálního stanoviště a rybí predace na společenstvo zooplanktonu mělkých vod
24.04.2014 doktorská prezentace Doktorandská prezentace
15.05.2014
15.05.2014 magisterská prezentace Průběžná MP
15.05.2014 magisterská prezentace Společenstva mnohonožek a stonožek přirozeně se vyvíjejících a asanovaných horských smrčin Šumavy
15.05.2014 bakalářská prezentace Disperzní a letová aktivita vodního hmyzu: mechanismy a důsledky pro utváření společenstev
15.05.2014 magisterská prezentace Vliv disturbance lesa na teplotu a vlhkost půdy
09.10.2014
09.10.2014 host Forest ecosystems in Thailand
09.10.2014 host Effects of ectomycorrhizal fungus <i>Astraeus odoratus</i> on <i>Dipterocarpus alatus</i> seedlings
23.10.2014
23.10.2014 poznatky z praxe Norsko - zkušenosti ze zahraniční cesty
30.10.2014
30.10.2014 poznatky z praxe Analýza neutrálních cukrů (Hannover)
30.10.2014 jiné ...
30.10.2014 magisterská prezentace 1 volný termín pro prezentaci
06.11.2014
06.11.2014 host Město – zelená infrastruktura
20.11.2014
20.11.2014 host GIS a UAV (bezpilotní letecké prostředky, drony) v lesnickém výzkumu
27.11.2014
27.11.2014 magisterská prezentace ...
27.11.2014 magisterská prezentace Iniciální výzkum náchylnosti smrku ztepilého k napadení lýkožroutem smrkovým z hlediska dlouhodobého působení stresových faktorů
27.11.2014 magisterská prezentace ...
18.12.2014
18.12.2014 bakalářská prezentace Vliv abiotických faktorů na utváření společenstev vodních bezobratlých v malých nádržích
18.12.2014 magisterská prezentace ...
18.12.2014 magisterská prezentace ...
18.12.2014 magisterská prezentace Vliv teploty a vybraných abiotických faktorů na predaci u vodního hmyzu
18.12.2014 bakalářská prezentace Disperzní a letová aktivita vodního hmyzu: mechanismy a důsledky pro utváření společenstev
08.01.2015
08.01.2015 magisterská prezentace Vliv přísunu živin, vlhkosti a přítomnosti rostlin na produkci a emise oxidu uhličitého a metanu z půdy (mezokosmový experiment)
08.01.2015 bakalářská prezentace Fenotypová plasticita u planktonních vířníků jako odezva na predátora
08.01.2015 bakalářská prezentace Trematodes of Family Opecoelidae in Central Part of Svalbard
08.01.2015 magisterská prezentace ...
08.01.2015 magisterská prezentace Habitatový model čolka horského a čolka obecného jako indikátor adekvátnosti dotačních titulů pro vznik nových vodních těles
08.01.2015 magisterská prezentace ...
26.02.2015
26.02.2015 jiné Etika ve škole, ve vědě i v podnikání
12.03.2015
12.03.2015 doktorská prezentace Vliv klimatických podmínek na populační dynamiku Dactylorhiza sambucina.
12.03.2015 doktorská prezentace Vliv faktorů na tvorbu a charakter rybích hejn
12.03.2015 doktorská prezentace Role čichu ve vztahu dravec-kořist ve vodním prostředí: porovnání kořistí s různými strategiemi
19.03.2015
19.03.2015 host Interakce velkých mlžů a jejich rybích hostitelů
26.03.2015
26.03.2015 host Veřejnost jako klíčový participativní hráč při tvorbě krajiny dle Evropské úmluvy o krajině. Modelová studie Novodvorsko – Žehušicko
02.04.2015
02.04.2015 host Ekologická rizika kontroverzního kanálu Dunaj-Odra-Labe
16.04.2015
16.04.2015 magisterská prezentace Vyhodnocení výskytu morfologicko-anatomických abnormalit u ryb během vývoje rybího společenstva zatápěné důlní jámy Chabařovice
16.04.2015 magisterská prezentace ...
23.04.2015
23.04.2015 jiné Vývoj metod studia primární produkce mokřadních rotlin a vegetace
07.05.2015
07.05.2015 doktorská prezentace Transfer insekticidních Cry proteinů z Bt kukuřice v potravním řetězci​
21.05.2015
21.05.2015 magisterská prezentace Limitace metanogeneze v degradovaných rašeliništích po revitalizaci jejich vodního režimu
21.05.2015 magisterská prezentace ...
21.05.2015 magisterská prezentace Vliv komplexity prostředí a rizika predace na utváření společenství v malých stojatých vodách
10.12.2015
10.12.2015 bakalářská prezentace Vypracování podkladů pro záchranný program kriticky ohroženého druhu rozchodníku huňatého
10.12.2015 magisterská prezentace Nekrofágie u entomopatogenních hlístic
10.12.2015 magisterská prezentace Sezónní a diurnální změny v letové aktivitě vodního hmyzu
10.12.2015 magisterská prezentace Využití hemisférické fotografie pro odhad lesní biomasy a světelných podmínek v povodí Čertova jezera
17.12.2015
17.12.2015 host Mikroklima, jak a proč je měřit?
03.03.2016
03.03.2016 host CHKO Brdy (po semináři následuje HAPPY HOUR)
31.03.2016
31.03.2016 jiné Zatím volný termín
07.04.2016
07.04.2016 doktorská prezentace Sleď obecný na novém zimovišti v severním Norsku
07.04.2016 doktorská prezentace Vývoj půd předpolí ledovce Nordenskiold (Svalbard)
07.04.2016 doktorská prezentace Je šíření herbivorních druhů ryb zmrazeno nízkou teplotou?
12.05.2016
12.05.2016 magisterská prezentace Obnova vegetace na revitalizované části řeky Stropnice u Nových Hradů
12.05.2016 magisterská prezentace ...
12.05.2016 magisterská prezentace Vertikální distribuce síha marény (Coregonus maraena) po jeho introdukci do nově vzniklých jezer v severních Čechách.
19.05.2016
19.05.2016 magisterská prezentace Stav úrovně vědomostí studentů SŠ o ochraně přírody
19.05.2016 magisterská prezentace Determinanty percepce krajiny u studentů středních škol
15.12.2016
15.12.2016 jiné Etika ve vědě a publikování
06.04.2017
06.04.2017 host Atmospheric Aerosol Particles and Air Pollution
04.05.2017
04.05.2017 host Uhlík v půdě a kyselá depozice
18.05.2017
18.05.2017 bakalářská prezentace Fyzikální frakcionace půdní organické hmoty
05.10.2017
05.10.2017 host Indikátory zranitelnosti regionů ČR vůči změně klimatu
12.10.2017
12.10.2017 jiné Significance of dark CO2 fixation in arctic soils
26.10.2017
26.10.2017 host Predicting broad-scale environmental distributions of trace elements
07.12.2017
07.12.2017 bakalářská prezentace Analýza růstu okouna říčního (Perca fluviatilis) v nádržích České republiky.
07.12.2017 magisterská prezentace Aktivita telomerázy u termita Prorhinothermes simplex
29.03.2018
29.03.2018 bakalářská prezentace Vyhodnocení obnovy těženého rašeliniště Borkovická blata po revitalizaci
29.03.2018 bakalářská prezentace závěrečná prezentace (název bude dodán)
29.03.2018 magisterská prezentace Habitatové preference ptáků na mokřadech severovýchodních Čech a optimalizace managementu v připravované PP Sedmihorské slatiny
29.03.2018 Bachelor student presentation final bachelor presentation
29.03.2018 bakalářská prezentace závěrečná prezentace (název bude dodán)
29.03.2018 Bachelor student presentation final bachelor presentation
26.04.2018
26.04.2018 magisterská prezentace Vliv vodních těles na teplotní podmínky v Českých Budějovicích (úvodní magisterská prezentace)
26.04.2018 Master student presentation ...
26.04.2018 Master student presentation ...
26.04.2018 magisterská prezentace Vliv intenzity hospodaření a biotopové struktury na ptačí společenstva v zemědělské krajině
26.04.2018 magisterská prezentace Vliv chemismu vody a charakteru litorálu na společenstva vodního hmyzu horských nádrží a jezer
03.05.2018
03.05.2018 guest Aesthetic perception of landscape (mountains/forest)
03.05.2018 host Proměny estetického ocenění krajiny v čase - hory
10.05.2018
10.05.2018 host Technický sníh a zasněžování