23.10.2014
Norsko - zkušenosti ze zahraniční cesty poznatky z praxe
30.10.2014
1 volný termín pro prezentaci magisterská prezentace
Analýza neutrálních cukrů (Hannover) poznatky z praxe
... jiné
06.11.2014
Město – zelená infrastruktura host
20.11.2014
GIS a UAV (bezpilotní letecké prostředky, drony) v lesnickém výzkumu host
27.11.2014
... magisterská prezentace
... magisterská prezentace
Iniciální výzkum náchylnosti smrku ztepilého k napadení lýkožroutem smrkovým z hlediska dlouhodobého působení stresových faktorů magisterská prezentace
18.12.2014
... magisterská prezentace
... magisterská prezentace
Disperzní a letová aktivita vodního hmyzu: mechanismy a důsledky pro utváření společenstev bakalářská prezentace
Vliv teploty a vybraných abiotických faktorů na predaci u vodního hmyzu magisterská prezentace
Vliv abiotických faktorů na utváření společenstev vodních bezobratlých v malých nádržích bakalářská prezentace
26.02.2015
Etika ve škole, ve vědě i v podnikání jiné
26.03.2015
Veřejnost jako klíčový participativní hráč při tvorbě krajiny dle Evropské úmluvy o krajině. Modelová studie Novodvorsko – Žehušicko host
16.04.2015
... magisterská prezentace
Vyhodnocení výskytu morfologicko-anatomických abnormalit u ryb během vývoje rybího společenstva zatápěné důlní jámy Chabařovice magisterská prezentace
23.04.2015
Vývoj metod studia primární produkce mokřadních rotlin a vegetace jiné
07.05.2015
Transfer insekticidních Cry proteinů z Bt kukuřice v potravním řetězci​ doktorská prezentace
21.05.2015
Vliv komplexity prostředí a rizika predace na utváření společenství v malých stojatých vodách magisterská prezentace
... magisterská prezentace
Limitace metanogeneze v degradovaných rašeliništích po revitalizaci jejich vodního režimu magisterská prezentace
03.03.2016
CHKO Brdy (po semináři následuje HAPPY HOUR) host
31.03.2016
Zatím volný termín jiné
07.04.2016
Je šíření herbivorních druhů ryb zmrazeno nízkou teplotou? doktorská prezentace
Sleď obecný na novém zimovišti v severním Norsku doktorská prezentace
Vývoj půd předpolí ledovce Nordenskiold (Svalbard) doktorská prezentace
12.05.2016
Obnova vegetace na revitalizované části řeky Stropnice u Nových Hradů magisterská prezentace
Vertikální distribuce síha marény (Coregonus maraena) po jeho introdukci do nově vzniklých jezer v severních Čechách. magisterská prezentace
... magisterská prezentace
19.05.2016
Determinanty percepce krajiny u studentů středních škol magisterská prezentace
Stav úrovně vědomostí studentů SŠ o ochraně přírody magisterská prezentace
15.12.2016
Etika ve vědě a publikování jiné
04.05.2017
Uhlík v půdě a kyselá depozice host
18.05.2017
Fyzikální frakcionace půdní organické hmoty bakalářská prezentace
12.10.2017
Significance of dark CO2 fixation in arctic soils jiné
07.12.2017
Analýza růstu okouna říčního (Perca fluviatilis) v nádržích České republiky. bakalářská prezentace
Aktivita telomerázy u termita Prorhinothermes simplex magisterská prezentace
29.03.2018
závěrečná prezentace (název bude dodán) bakalářská prezentace
Vyhodnocení obnovy těženého rašeliniště Borkovická blata po revitalizaci bakalářská prezentace
Habitatové preference ptáků na mokřadech severovýchodních Čech a optimalizace managementu v připravované PP Sedmihorské slatiny magisterská prezentace
závěrečná prezentace (název bude dodán) bakalářská prezentace
final bachelor presentation Bachelor student presentation
final bachelor presentation Bachelor student presentation
26.04.2018
Vliv vodních těles na teplotní podmínky v Českých Budějovicích (úvodní magisterská prezentace) magisterská prezentace
... Master student presentation
... Master student presentation
Vliv intenzity hospodaření a biotopové struktury na ptačí společenstva v zemědělské krajině magisterská prezentace
Vliv chemismu vody a charakteru litorálu na společenstva vodního hmyzu horských nádrží a jezer magisterská prezentace
10.05.2018
Technický sníh a zasněžování host